top of page

BLUES

Lilli Haapala: Blues

30.6.–8.11.2020 Aboa Vetus & Ars Nova, Takkahuone, Turku

Blues, 2020

mediainstallaatio

 

Videot: (12:14 min)

Lilli Haapala

NASA Goddard Space Flight Center

Äänet:

Lilli Haapala

Gertude Ma. Rainey – Blues Oh Blues

Tekninen ohjelmointi:

Eino-Petteri Kirves

Tukijat:

TOP-Säätiö, Turun kaupunki sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

https://www.aboavetusarsnova.fi/fi/nayttelyt/lilli-haapala-blues

Mistä tulevaisuudessa unelmoidaan?

Kuvataiteilija Lilli Haapalan uusi installaatio Blues on osa taiteilijan monivuotista projektia, jossa hän

tarkastelee utopiaa eri näkökulmista. Haapalaa kiinnostaa unelmien syntyprosessi ja mielikuvien suhde todellisuuteen.

Utopia suuntautuu unelmoiden tulevaisuuteen. Dystopia piirtää epätoivottavan uhkakuvan. Blues-

teoksessa on kyse näistä molemmista. Se on esitys ihmisen kehityksestä ja yhteydestä luontoon. Taiteilija on kiinnostunut siitä, miten eri aikoina ihminen on tutkinut ja selittänyt maailmankaikkeutta.

 

Blues-teoksen sävy on poeettinen ja surrealistinen. Sen taustalla vaikuttavat nykyaikaa

leimaavat melankolia ja ilmasto-ongelmat ja toisaalta pyrkimys vapautua niistä, Haapala

kertoo.

 

Haapalaa inspiroivat filosofi Gaston Bachelardin ajatukset siitä, miten luonnon elementit ohjaavat

mielikuvitustamme. Bachelardin mukaan vesi toimii tunteiden varantona ja kutsuu unelmoimaan.

Katsoessamme vettä mietiskellen, emme katso vain kuvajaista sen pinnalla vaan myös veden syvyyksiin,

jossa aukeaa oma maailmansa. Miten luontosuhde vaikuttaa unelmiimme nyt? Entä tulevaisuudessa? Voiko ihminen vieraantua luonnosta jollain peruuttamattomalla tavalla?

Taiteellisella työskentelyllään Haapala osallistuu posthumanistiseen keskusteluun, joka etsii vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Siinä ihminen ei määrity vastakkaisessa ja hierarkkisessa suhteessa ei-inhimilliseen.

 

Liikuthan tilassa varoen ja koskematta teokseen. Kiitos!

 

in English

 

Blues, 2020

media installation 12:14 min

 

Video

Lilli Haapala

NASAs Goddard Space Flight Center

 

Sound

Lilli Haapala

Gertude M.A. Rainey – Blues Oh Blues

 

Technical programming

Eino-Petteri Kirves

 

Supported by

TOP-Säätiö, the City of Turku, and the Ministry of Culture and Education

 

What are the dreams of the future made of?

The newest installation from artist Lilli Haapala, titled Blues, is part of her multiyear project where she examines the concept of utopia from different viewpoints. Haapala is fascinated with the birth process of dreams, and the relationship between impressions and reality.

A utopia points to the future through the lens of dreams, whereas a dystopia draws an undesirable threat. The work Blues tackles both views. It is a representation of human development and our connection with nature. The artist is interested in how humankind has explored and explained the universe through different times.

 

The work Blues is poetic and surrealistic in tone. Behind the work stands the thought of melancholy and climate anxiety, and on the other hand aspiration to break away from all that, Haapala explains. Haapala is inspired by the philosopher Gaston Bachelard’s thoughts on how the elements of nature guide our imagination. Bachelard conceptualises water as a well of emotions that beckons us to dream. When we look upon water lost in thought, we are not only looking at the reflection on its surface, but also towards the depths of the water where a world of its own unfolds. How are the dreams of today affected by our current relationship with nature? How about the future? Can humans detach themselves from nature in

such a way that the divide becomes irreversible?

Through her artistic work Haapala contributes to the posthumanistic debate looking for alternative ways of understanding the bond between humankind and nature. There humans are not defined in an opposing or hierarchical relation with the non-human.

 

På Svenska

Blues, 2020, mediainstallation

12:14 min

Video

Lilli Haapala

NASA’s Goddard Space Flight Center

Ljud

Lilli Haapala

Gertude M.A. Rainey – Blues Oh Blues

Teknisk programmering

Eino-Petteri Kirves

Understött av

TOP-Säätiö (TOP-stiftelsen), Åbo stad och undervisnings- och kulturministeriet

Vad drömmer man om i framtiden?

Bildkonstnären Lilli Haapalas nya installation Blues är en del av ett mångårigt konstprojekt där hon

undersöker utopin ur olika synvinklar. Haapala är intresserad av drömmarnas födelseprocess och av

fantasiernas förhållande till verkligheten.

Utopin riktar sig drömmande mot framtiden. Dystopin tecknar upp en icke önskvärd hotbild. I verket Blues är det frågan om båda dessa. Det är en förevisning av människans utveckling och förhållande till naturen.

Konstnären är intresserad av hur människan under olika tider har utforskat och förklarat världsalltet.

Verkets nyans är poetisk och surrealistisk. Bakgrunden till den påverkas av den melankoli och de klimatproblem som belastar nutiden och å andra sidan av en strävan att frigöra sig från dem, berättar

Haapala. 

Haapala inspireras av filosofen Gaston Bachelards tankar om hur naturens element styr vår fantasi. Enligt Bachelard fungerar vattnet som känsloreserv och lockar en att drömma. När vi ser på vatten medan vi funderar ser vi inte bara på reflexionen på dess yta utan också ner i vattnets djup där en egen värld öppnar sig. Hur påverkar naturförhållandet våra drömmar nu? Och hur blir det i framtiden? Kan en människa förfrämligas från naturen på något sätt som är oåterkalleligt?

Med sitt konstnärliga arbete deltar Haapala i den posthumanistiska diskussionen som söker efter

alternativa sätt att förstå människans och naturens förhållande till varandra. I den definieras inte

människan som stående i ett motsatt och hierarkiskt förhållande till det icke mänskliga.

Åbokonstnären Lilli Haapala (f. 1984) arbetar i huvudsak med media- och rumskonst. Haapala har

utexaminerats som magister i bildkonst från Bildkonstakademins linje för tid-rumkonst år 2017. Före det studerade hon vid fotografilinjen på Åbo Konstakademi (2011–2015). Haapala belönades år 2018 med Konststiftelsen Meritas (Young Emerging Artist) stipendium. Hon har arbetat på residens i Åbo skärgård och i Vladivostok i Ryssland, samt under åren 2018–2019 på Aboa Vetus & Ars Novas konstnärsresidens.

bottom of page